top of page

Nuostatai

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.1. Baltijos pažangių technologijų instituto organizuojamo renginio „Model NATO Vilnius 2024“ (toliau – Renginys) nuostatai reglamentuoja Renginio tikslus, dalyvavimo jame sąlygas ir Renginio organizavimo tvarką.

 

1.2. Renginio tikslas – skatinti jaunimą aktyviau domėtis politiniu gyvenimu Lietuvoje ir pasaulyje, praplėsti mokinių žinias apie NATO, ugdyti pilietinę savimonę ir sąmoningumą. 

 

1.3. Renginys yra skirtas vyresniųjų klasių mokiniams, tačiau jame kviečiami dalyvauti ir savo žinias pagilinti visi bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai, ne jaunesni nei 16 metų amžiaus.

 

1.4. Renginį organizuoja Baltijos pažangių technologijų institutas (toliau – Organizatorius). 

 

1.5. Renginio partneriai – Lietuvos Respublikos Seimas, Britų taryba ir Jungtinės Karalystės ambasada Vilniuje (toliau – Partneriai).

 

2. DALYVAVIMO RENGINYJE SĄLYGOS IR TVARKA 

 

2.1. Renginyje gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, besimokantys bendrojo ugdymo mokyklose. 

 

2.3. Renginyje norinčius dalyvauti mokinius jų mokytojai turi užregistruoti iki balandžio 10 d. per elektroninę registracijos sistemą interneto svetainėje www.modelnatovilnius.lt

 

2.4. Mokinius registruojantis mokytojas, užpildęs elektroninę registracijos formą, patvirtina, kad jo registruojami mokiniai turės galimybę atvykti ir dalyvauti Vilniuje (Seimo rūmuose) vyksiančiame Renginyje. Pateikdamas registracijos formą mokytojas patvirtina, kad turi mokinio (ir / arba jo tėvų) sutikimą teikti mokinio asmens duomenis Renginio Organizatoriui.

 

2.5. Renginį sudaro du etapai: 1) registracija (internetu) bei pasiruošimas renginiui (visa reikiama medžiaga bus atsiųsta patvirtinus dalyvių sąrašą) ir 2) finalinis renginys.

 

2.6. Pirmasis etapas (registracija) vyks iki 2024 m. balandžio 10 d. Į finalinį renginį patenka 192 pirmajame etape greičiausiai užsiregistravusių dalyvių. Mokytojai, užregistravę mokinius į renginį, registracijos metu turės nurodyti renginyje planuojančių dalyvauti mokinių skaičių. Organizatorius, gavęs anketą, apie patekimą į finalinį renginį informuos el. paštu, nurodytu registracijos metu. Per 5 dienas nuo registracijos datos mokytojas bus paprašytas pateikti Organizatoriui tikslų dalyvaujančių mokinių sąrašą. Jeigu į renginį patekęs dalyvis atsisako dalyvauti arba nepatvirtina savo dalyvavimo per nustatytą laiką, jo vietą siūloma užimti kitam mokiniui.

 

2.7. Finalinis etapas vyks Seimo rūmuose 2024 m. balandžio 26 d. Svarbu: renginys vyks anglų kalba.

 

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

 

3.1. Organizatorius, siekdamas įgyvendinti Renginį, naudoja dalyvių (prireikus – jų atstovų) asmens duomenis. 

 

3.2. Sprendimas pateikti asmens duomenis Organizatoriui yra savanoriškas. Tačiau priėmus sprendimą dalyvauti Renginyje, dalyvio duomenys (vardas ir pavardė), vykdant teisinę prievolę, nustatytą teisės aktuose, per Seimo kanceliarijos dokumentų valdymo sistemą bus perduoti Lietuvos respublikos vadovybės apsaugos tarnybos Leidimų biurui, siekiant užtikrinti patekimą į Renginio vietą. Nepateikus šių duomenų, dalyvis negali dalyvauti Renginyje.

 

3.3. Renginio organizavimo tikslu Organizatorius tvarko šiuos Renginio dalyvio asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, mokykla, miestas, amžius, klasė, kurioje mokosi. Organizatorius turi teisę perduoti visus šiuos asmens duomenis Renginio partneriams, renginio atributiką spausdinančioms įmonėms.

 

3.4. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiuo teisiniu pagrindu: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktu (sutikimas – renginio organizavimas ir visuomenės informavimas bei veiklos popuiarinimas), c punktu (teisinės prievolės vykdymas – patekimo į Renginio vietą užtikrinimas). 

 

3.5. Jeigu asmens duomenys tvarkomi remiantis jų sutikimu, dalyviai turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą. Tai neturi įtakos tvarkymo, atlikto remiantis sutikimu prieš jo atšaukimą, teisėtumui.

 

3.6. Asmens duomenys perduodami paslaugų teikėjams – trečiosioms šalims, teikiančioms Organizatoriui Renginio organizavimo paslaugas. Asmens duomenys perduodami šioms trečiosioms šalims užtikrinant prie jų prieigą tam, kad būtų galima šias paslaugas teikti Organizatoriui.

 

3.7. Dalyvių asmens duomenys saugomi tik Renginio įgyvendinimo tikslais ne ilgiau kaip 24 mėn. po renginio, išskyrus renginio filmavimo ir fotografavimo metu surinkti vaizdo ir balso duomenys, kuriuos istoriniais tikslais Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija saugo nuolat. Teisinio ieškinio atveju asmens duomenys gali būti saugomi iki teismo bylos pabaigos. Jei pagal įstatymus privaloma išsaugoti asmens duomenis, Organizatorius laikysis atitinkamų nuostatų.

3.8. Finalinis renginys Seimo rūmuose bus fotografuojamas ir ši vaizdinė informacija gali būti skelbiama viešai Organizatoriaus, Partnerių ir Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėse, socialinių tinklų paskyrose bei kituose informacijos kanaluose.

 

3.9. Grupės vadovas (mokytojas) užtikrina, kad dalyviai (dalyvių iki 18 metų teisėti atstovai) yra informuoti apie asmens duomenų naudojimą ir sutinka, kad jie dalyvautų Renginyje ir jų (jų vaikų) asmens duomenys būtų tvarkomi šiuose Nuostatuose nurodytomis sąlygomis.

 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

4.1. Organizatorius pasilieka teisę keisti Renginio nuostatus.

 

4.2. Organizatorius yra tvarkomų duomenų valdytojas. Dalyviai, norėdami prašyti prieigos prie duomenų, juos ištaisyti, ištrinti, apriboti jų tvarkymą, prieštarauti tvarkymui, pasinaudoti duomenų perkeliamumo teisėmis ar išsakyti kitas pastabas dėl jų asmens duomenų tvarkymo, gali pateikti prašymus:
1) Baltijos pažangių technologijų instituto duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu dpo@bpti.eu - dėl duomenų tvarkymo susijusio su renginio organizavimo ir Organizatoriaus viešinimo klausimais ir dėl duomenų tvarkymo susijusio su Renginio atributikos spausdinimo klausimais;

2) Lietuvos Respublikos Seimo duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu dap@lrs.lt – dėl duomenų tvarkymo susijusio su patekimu į Renginio vietą ir šios institucijos viešinimo veikla;

3) Britų tarybai el. paštu Simona.Mikaliuniene@britishcouncil.org – dėl duomenų tvarkymo pasirašant renginio sertifikatus ir šios institucijos viešinimo veiklą.
Dalyviai taip pat gali pateikti skundus dėl savo asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

4.3. Renginio metu gautų asmens duomenų apsaugai ir tvarkymo teisėtumui užtikrinti Organizatorius imasi visų būtinų, racionalių ir pagrįstų priemonių.

bottom of page